Regulamin usług konsultacyjnych oraz informatycznych Velg

1. Preambuła

1.1.  Klient, przed przystąpieniem do korzystania z usług Velg, powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

1.2.  Klient akceptuje warunki Regulaminu, poprzez przesłanie podpisanego Zlecenia drogą elektroniczną.

1.3.  Wszelkich informacji na temat zakresu usług Velg, można uzyskać pod adresem: hello@velg.pl oraz numerem telefonu +48 42 288 67 77 (koszt połączenia według taryfy operatora) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

2. Postanowienia ogólne

Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

„Velg” - Velg Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Andrzeja Struga 78, kod pocztowy 90-557, Łódź, NIP 7272779337, REGON: 101100338

„Klient” - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług Velg

„Usługi” - usługi konsultacyjne, informatyczne, integracyjne, szkoleniowe, wsparcia technicznego świadczone przez Velg. Usługi Velg mogą obejmować inne elementy nie wymienione w niniejszym Regulaminie, wyszczególnione i opisane w Cenniku.

„Cennik” - wykaz usług i zestawienie opłat za usługi świadczone przez Velg oraz Podmioty Trzecie współpracujące z Velg.

„Okres rozliczeniowy” - przedział czasu, za który dokonywane są rozliczenia świadczonych przez Velg usług lub usług świadczonych przez Podmioty Trzecie

„Opłata stała” - kwota środków pieniężnych uiszczana tytułem abonamentu lub pakietu kwotowego
„Produkty Podmiotów Trzecich” - oznaczają każde oprogramowanie, sprzęt lub usługi tworzone, rozwijane oraz

udostępniane przez współpracujące z Velg Podmioty Trzecie

„Rozpoczęcie Usługi Produktów Podmiotów Trzecich”: odnosi się do daty rzeczywistego uruchomienia usług lub aktywacji licencji u innego dostawcy, integracji, modyfikacji lub zainstalowania konektorów Podmiotów Trzecich.

3. Przedmiot Usług

3.1.  Klient zleca, a Velg w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług informatycznych oraz konsultacyjnych ("Usługi") określonych w Zleceniu.

3.2.  Velg zobowiązany jest przystąpić do wykonania danego Zlecenia w terminie w nim określonym, po otrzymaniu od Klienta akceptacji wyceny Zlecenia przedstawionej przez Velg.

4. Współdziałanie Stron

4.1.  Velg zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu Usług z należytą starannością, w szczególności mając na uwadze aktualny stan wiedzy w zakresie, jakiego wymaga charakter prac określonych niniejszym Regulaminem.

4.2.  Strony zobowiązują się do współpracy, co w szczególności oznacza udostępnienie Velg przez Klienta wszelkich wymaganych przez Velg informacji i materiałów niezbędnych lub koniecznych przy wykonywaniu Usług. Klient, w przypadku, gdy z uwagi na przedmiot Usług będzie to wymagane, zagwarantuje Velg dostęp do własnej infrastruktury systemowo-sprzętowej, w szczególności w zakresie posiadanego sprzętu komputerowego, systemu komunikacyjnego i oprogramowania narzędziowego, oraz współpracę i wsparcie personelu, przez cały czas realizacji danego przedsięwzięcia. Velg nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość udostępnionych mu przez Klienta informacji i materiałów. W szczególności niekompletność i/lub nieprawdziwość udostępnionych Velg informacji i materiałów lub brak należytej współpracy ze strony personelu Klienta nie może stanowić podstawy odmowy odbioru Usług podstawowych bądź przedmiotu określonego Zlecenia i/lub zgłaszania błędów będących konsekwencją błędnie dostarczonych danych.

4.3.  Velg nie odpowiada za opóźnienia spowodowane nieterminowym dostarczeniem lub niedostarczeniem przez Klienta wskazanych materiałów lub informacji niezbędnych do wykonania Usług ani inne opóźnienia w wykonaniu Usług wynikłe z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi. W takim przypadku Velg, po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego, ma prawo stosownej zmiany terminów realizacji Usług oraz może żądać zapłaty dodatkowego wynagrodzenia za okres przestoju w kwocie stanowiącej równowartość 50% stawki bazowej opisanej w Zleceniu.

4.4.  W przypadku zlecenia usług konsultacji zdalnych, Klient zobowiązany jest zapewnić konsultantowi Velg dostęp do zasobów sprzętowych lub oprogramowania Klienta. Klient poświadcza, że posiada warunki techniczne pozwalające na korzystanie z usługi konsultacji zdalnych, zaś w przypadku niespełnienia tyc warunków w którymkolwiek momencie realizacji, uruchomienia lub zakończenia świadczenia usług, Velg będzie zwolniony z obowiązku świadczenia usług do czasu przywrócenia warunków przez Klienta. Poprzez korzystanie z usługi konsultacji zdalnych, Klient wyraża zgodę na dostęp do sprzętu, oprogramowania oraz zasobów udostępnianych konsultantowi Velg w toku świadczenia usług oraz na dokonywanie przez konsultanta Velg odpowiednich czynności wynikających z prowadzonych konsultacji za pośrednictwem łączy internetowych oraz oświadcza, że sprzęt, oprogramowanie oraz udostępniane zasoby są przez niego należycie przechowywane, przetwarzane, chronione i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

5. Zobowiązania Velg

5.1.  Velg zobowiązuje się świadczyć usługi profesjonalnie z należytą starannością, gwarantuje jakość wykonanych usług oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne osób wykonujących zadania objęte Zleceniem Usług.

5.2.  Velg bierze na siebie odpowiedzialność za jakość świadczonych przez siebie usług.

5.3.  Velg nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:
5.3.1. Problem wynika z działalności Stron trzecich, za które Velg odpowiedzialności nie ponosi.

5.3.2. Problem podlega odpowiedzialności Stron trzecich na podstawie odrębnych umów z Velg (np. w zakresie usług serwisowych lub gwarancyjnych).
5.3.3. Działań siły wyższej i czynników niezależnych od Velg takich jak: działania wojenne, ataki terrorystyczne, powodzie, pożary, strajki, anomalie pogodowe i klęski żywiołowe.

5.4. W trakcie wykonywania Usług, Velg może podzlecać określone prace osobom lub podmiotom trzecim z tym zastrzeżeniem, że za działania i zaniechania podmiotów trzecich ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

6. Poufność informacji i danych

6.1.  W związku z tym, że podczas realizacji przedmiotu Usługi wystąpi konieczność udostępniania przez Klienta informacji poufnych, informacji i danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Klienta lub tajemnicę handlową („Informacje poufne”), a ponadto może wystąpić potrzeba udostępnienia Klientowi przez Velg własnych Informacji poufnych, dlatego też strony zobowiązują się wobec siebie do dołożenia szczególnej staranności dla zabezpieczenia Informacji poufnych przed rozpowszechnieniem lub przekazaniem osobom trzecim oraz do ochrony Informacji poufnych drugiej strony w taki sam sposób, w jaki zabezpiecza przed ujawnieniem własne Informacje poufne.

6.2.  W razie jakichkolwiek wątpliwości strony mogą doręczać sobie pisemne wykazy Informacji poufnych.

6.3.  Jeżeli w toku wykonywania Usługi okaże się, że dla jej prawidłowego wykonania przedstawiciele Velg powinni uzyskać dostęp do informacji objętych tajemnicą państwową lub ochroną danych osobowych, na Kliencie ciąży obowiązek zapoznania przedstawicieli Velg z wykazem tych informacji oraz dokonania odpowiednich pouczeń przewidzianych przez przepisy prawa.
6.4. Wszelkie informacje chronione stosownie do przepisów poprzedzających mogą zostać ujawnione wyłącznie w następujących sytuacjach:
6.4.1. jeżeli informacja została ujawniona publicznie przez drugą stronę, chyba że określony został ściśle zamknięty krąg jej odbiorców,
6.4.2. jeżeli informacja została ujawniona publicznie przez osobę trzecią, z wyłączeniem przypadku, gdy osoba trzecia weszła w posiadanie informacji nielegalnie a Velg został o tym powiadomiony przez Klienta,
6.4.3. jeżeli ujawnienia informacji żąda upoważniony prawem organ np. sąd lub organ ścigania w toku prowadzonych czynności,
6.4.4. jeżeli właściciel informacji chronionej wyrazi na to uprzednio zgodę pisemną,
6.4.5. jeżeli informacja została ujawniona w wyniku wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa,

6.5.  Przewidziane w Umowie ograniczenia w zakresie Informacji poufnych zachowują swoją moc obowiązującą także w odniesieniu do osób trzecich, którym Velg podzlecił wykonanie jakiekolwiek prac.

6.6.  Fakt zlecenia wykonywania Usług nie jest Informacją poufną.

6.7.  Treść Zleceń, stanowi Informację poufną.

6.8.  W celu wykonania Usługi oraz w zakresie niezbędnym do jej wykonania Klient powierza niniejszym Velg prawo przetwarzania danych osobowych ze zbiorów administrowanych przez Klienta.

7.  Wynagrodzenie Velg

7.1.  Wynagrodzenie za usługi zlecane w ramach Zlecenia płatne będzie na warunkach określonych każdorazowo w Zleceniu.

7.2.  Wszelkie należności na rzecz Velg będą uiszczane przez Klienta w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia przez Velg - wystawionej faktury VAT. Za dzień dokonania zapłaty Strony przyjmują dzień uznania rachunku Velg. Należności w walutach obcych będą fakturowane i uiszczane w złotych polskich według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wystawienia faktury.

7.3.  Do w/w wynagrodzeń zostanie doliczony odpowiedni podatek VAT w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.

7.4.  W przypadku zwłoki w zapłacie którejkolwiek faktury, Velg ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.

7.5.  Strony dopuszczają możliwość wypłacenia zaliczek przez Klienta na rzecz Velg.

7.6.  W przypadku pierwszego zamówienia usług, Velg przystąpi do jej realizacji zgodnie ze złożonym przez Klienta Zleceniem po wpłynięciu należności za usługi na konto wskazane przez Velg.

8. Rezygnacja z realizacji usług

8.1.  Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zleconych Usług w razie istotnego naruszenia przez Velg jej postanowień, tj. w razie nieuzasadnionego zaprzestania świadczenia usług lub prowadzenia prac w sposób niezgodny z profesjonalnymi zasadami. W takich przypadkach Klient zawiadomi Velg o stwierdzeniu uchybień z dokładnym ich uzasadnieniem i wezwie Velg do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków. Jeżeli Velg nie przystąpi w terminie 7 (siedmiu) dni do wyeliminowania obciążających go uchybień, po bezskutecznym upływie tego terminu Klient zostaje zwolniony z zobowiązań wynikających z postanowień Zlecenia Usług, która ulega natychmiastowemu rozwiązaniu za zapłatą Velg wynagrodzenia za prace wykonane do dnia jej rozwiązania, z wyłączeniem zadań, dla których nastąpiło ww. naruszenie warunków. W tym przypadku wynagrodzenie Velg nie należy się.

8.2.  Velg przysługuje prawo odstąpienia od świadczenia Usług w razie naruszenia przez Klienta jej postanowień, w szczególności w razie braku współdziałania w jej realizacji ze strony Klienta, które uniemożliwi Velg wywiązanie się z przyjętych Zleceniem zobowiązań. W razie stwierdzenia braku takiego współdziałania ze strony Klienta, Velg zawiadomi Klienta o stwierdzeniu uchybień z dokładnym ich uzasadnieniem i wezwie Klienta do usunięcia naruszeń i ich skutków w terminie 7 (siedmiu) dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Velg zostaje zwolniony z zobowiązań wynikających z postanowień Zlecenia, która ulega rozwiązaniu za zapłatą wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem realizowanych Usług i Zleceń.

8.3.  Rozwiązanie realizacji Usług nie następuje, jeżeli strona zawiadomiona o zarzutach wykaże, że uchybienia powstały bez jej winy lub też wynikły w związku z okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi.

8.4. Oświadczenie o rezygnacji z usług należy złożyć przez drogą e-mail na adres hello@velg.pl Rezygnacja będzie skuteczna jedynie po otrzymaniu potwierdzenia jego otrzymania przez Velg.

9. Zasady odpowiedzialności

9.1.  Wady realizacji ujawnione podczas świadczenia usług będą usunięte, przez Velg w ramach bezpłatnych usług gwarancyjnych.

9.2.  Velg nie odpowiada za wady w oprogramowaniu oraz usług świadczonych przez Podmioty Trzecie.

9.3.  W każdym przypadku odpowiedzialność Velg związana z realizacją usług jest ograniczona do szkody rzeczywistej i bezpośredniej.

10. Rozstrzyganie sporów

10.1 W razie powstania sporu pomiędzy stronami na tle wykonania Usługi, przed wystąpieniem na drogę sądową strony podejmą starania w celu rozwiązania rozbieżności na drodze negocjacji pozasądowych.

10.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego

10.3 Jeżeli negocjacje pozasądowe nie doprowadzą do rozwiązania sporu, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwości ogólnej Zamawiającego.

11. Zmiany w regulaminie

11.1.Velg zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu świadczenia usług oraz Cennika usług. Klienci zostaną o zmianie Regulaminu powiadomieni drogą e-mail, zgodnie z danymi teleadresowymi, podanymi w zamówieniu. W takim przypadku brak pisemnego wypowiedzenia świadczonych usług przez Klienta w terminie co najmniej 14 dni po dacie zmiany, której dotyczy informacja, oznacza automatyczną akceptację zmian przez Klienta.

12. Referencje Klienta

12.1.Klient zgadza się, że Velg może identyfikować Klienta jako odbiorcę Usług i wykorzystać logo Klienta w prezentacjach sprzedażowych, materiałach marketingowych i prasowych, oraz zgadza się na stworzenie krótkiego profilu Klienta do wykorzystania przez Velg na stronie velg.pl dla celów promocyjnych.

Regulamin obowiązuje od dnia 10.05.2018 roku.